Jan Perek - Chirurg Dentysta - Klinika Stomatologiczna Bianco